องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


กองสวัสดิการสังคม


นายสุทธิพงษ์ ศรีวิพัฒน์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางฐิติรัตน์ เกื่องกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ