องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศตรวจรับโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายเยี่ยม เปรี้ยงกระโทก ถึงบ้านนางผุสดี ดำรเอกสารที่เกี่ยวข้อง