องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การบริหารงานบุคคล อบต.

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างเอกสารที่เกี่ยวข้อง