องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหลักจากบ้านปรางค์ หมู่ 9 ถึงบ้านประดากุด หมู่ 7

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหลักจากบ้านปรางค์ หมู่ 9 ถึงบ้านประดากุด หมู่ 7 (นม.ถ.59-001) ทำการปูพื้นผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ทับผิวถนนเดิมที่ชำรุด จำนวน 8 ช่วง ความกว้างตามถนนเดิม ในแต่ละช่วง ยาวรวม  4,550  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ไม่น้อยกว่า  21,399  ตารางเมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง