องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท้ั้งก่อสร้างกำแพงกันดิน

ประกาศตรวจรับซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทั้งก่อสร้างกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะถนนและปรับปรุงท่อระบายน้ำแบบลอดเหลี่ยมถนนสายหลักจากบ้านกอก  หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านประดากุด หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง