องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การบริหารงานบุคคล อบต.

มาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหาร ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีเอกสารที่เกี่ยวข้อง