องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านท่าตะเคียน ประจำปีงบประมาณเอกสารที่เกี่ยวข้อง