องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาจะดำเนินการ “โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2565โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2565”  เพื่อประชาชนตระหนักถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน วันที่ 24  มิถุนายน  2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา นั้น

                        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจทราและเข้าร่วมฝึกอบรม ในวันที่  24  มิถุนายน 2565   เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมาโดยพร้อมเพรียงกัน