องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง