องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


กิจการสภา/รายงานการประชุม

ประกาศอำเภอโชคชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.พลับพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประะจำปี พ.ศ. 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง