องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา






กิจการสภา/รายงานการประชุม





ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.พลับพลา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565



เอกสารที่เกี่ยวข้อง