องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


กิจการสภา/รายงานการประชุม

ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง