องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การบริหารงานบุคคล อบต.

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง