องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การบริหารงานบุคคล อบต.

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.พลับพลา ประจำปีงบประมาณ 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง