องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนควบคุมภายใน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.พลับพลา ประจำปี 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง