องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานและติดตามผลดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอบต.พลับพลาเอกสารที่เกี่ยวข้อง