องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


รายงานติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานและติดตามผลดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตราย 6 เดือน ปี 2565 ของอบต.พลับพลาเอกสารที่เกี่ยวข้อง