องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

รายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)เอกสารที่เกี่ยวข้อง