องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา   จะดำเนินการ “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับประชาชน เยาวชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจให้มีทักษะการประกอบอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  ณ ศาลาเอสเอ็มแอลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุยอ หมู่ที่ ๑๘  ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา นั้น                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา   จะดำเนินการ “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับประชาชน เยาวชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจให้มีทักษะการประกอบอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  ณ ศาลาเอสเอ็มแอลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุยอ หมู่ที่ ๑๘  ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา นั้น
                        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา จึงขอความร่วมมือท่านจัดส่งรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๒ คน ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาเอสเอ็มแอลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุยอ หมู่ที่ ๑๘  ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยพร้อมเพรียงกัน (เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน)                        ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา จึงขอความร่วมมือท่านจัดส่งรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๒ คน ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาเอสเอ็มแอลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุยอ หมู่ที่ ๑๘  ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยพร้อมเพรียงกัน (เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน)