องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาเอกสารที่เกี่ยวข้อง