องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การบริหารงานบุคคล อบต.

แบบรายงานการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัเอกสารที่เกี่ยวข้อง