องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนพัฒนาท้องถิ่น/สี่ปี

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2651 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 3/2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง