องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนควบคุมภายใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาเรื่องแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง