องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.พลับพลา (2562 - 2565)ส่วนที่ 1เอกสารที่เกี่ยวข้อง