องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองเหมือง ตั้งแต่หัวสะพานถึงนานายสมจิเอกสารที่เกี่ยวข้อง