องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


กฎหมายการเลือตั้ง

พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.2562เอกสารที่เกี่ยวข้อง