องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน

ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2562เอกสารที่เกี่ยวข้อง