องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


เปิดเผยข้อมูลราคากลาง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)เอกสารที่เกี่ยวข้อง