องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนอัตรากำลัง

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2559เอกสารที่เกี่ยวข้อง