องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


กฎหมายหลัก

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542เอกสารที่เกี่ยวข้อง