องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การบริหารงานบุคคล อบต.
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   
รายงานการฝึกอบรม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงสร้างอบต.พลับพลา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นโยบาบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง