องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การบริหารงานบุคคล อบต.
 ย้อนกลับ | 1 | 2   รายงานการอบรม 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานการฝึกอบรม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงสร้างอบต.พลับพลา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นโยบาบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง