องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การบริหารงานบุคคล อบต.
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 

อบรม ปีงบประมาณ 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง