องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การบริหารงานบุคคล อบต.
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม66
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประมวลจริยธรรมอบต.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศประมวลจริยธรรม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แนวทางปฎิบัติ Dos & Don'ts
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

อบรม ปีงบประมาณ 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง