องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  | 1 | 2   ต่อไป 


ข้อบัญญัติ ปี 64 (5)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อบัญญัติ ปี 64 (4)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อบัญญัติ ปี 64 (3)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อบัญญัติ ปี 64 (2)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อบัญญัติ ปี 64 (1)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานประมาณการรายจ่าย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานประมาณการรายรับ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อบัญญัติปี 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง