องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนควบคุมภายใน
  | 1   

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง