องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนพัฒนาท้องถิ่น/สี่ปี
  | 1 | 2   ต่อไป 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง