องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การจัดเก็บภาษี
  | 1   แบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบพิมพ์ภาษีโรงเรือน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบพิมพ์ภาษีป้าย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง