องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


คู่มือการปฏิบัติงาน
  | 1   

คู่มือปฏิบัติงานของอบต.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
คู่มือการจำแนกงบประมาณ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง