องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การบริหารงานบุคคล อบต.
  | 1 | 2   ต่อไป อบรม ปีงบประมาณ 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง