องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


งานบริการ อบต
  | 1   

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


กิจกรรมการวัฒนธรรม No Gift Policy
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประชุมแผนพัฒนาหมู่บ้าน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การส่วนร่วมของผู้บริหาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
โครงการพ่นหมอกควัน ประจำปี 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง