องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


กฎหมายเทศบาล
  | 1   
พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง