องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


สมาชิกสภา อบต.


นายนวล ครึบกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษ์สุข
รองประธานสภาค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


นายสมคิด เขลิ๊กกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 1


นางนิภา พลอยกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 3


นายปั่น สุดกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 5


นางชะม้าย เดชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 6


นายมานะ โครงกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 7


นายสมควร คุ้มกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 8


นางสาวนภธร ขอนกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 9


นางณัฐวรรณ จิตติมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 10


นายสุบิน กกกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 11


นายสำราญ แอบผักแว่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 12


นายไพจร ณ สุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 13


นางสร้อย ชาญสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 14


นายเคียง พวงกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 15


นายชิน แจนดอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 16


นางสายพิน กกกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 17


นางสิริพร งิมสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา หมู่ที่ 18