องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


คณะกรรมการกองทุน


นายสวิง เหงากระโทก
ประธานคณะกรรมการกองทุน


นางเลียบ เปรียงกระโทก
กรรมการกองทุน


นางนาถวดี สุจิณณานนท์
กรรมการกองทุนฯ


นางจุฑามณี มณีวัฒนพงษ์สุข
กรรมการกองทุนฯ


นายเคียง พวงกระโทก
กรรมการกองทุน


นายชูศักดิ์ ปัดฐา
กรรมการกองทุนฯ


นางปราณี ประสงค์ดี
กรรมการกองทุนฯ


นางสุนทร กกกระโทก
กรรมการกองทุนฯ


นางสิริกานต์ เพราะกระโทก
กรรมการกองทุนฯ


นายดี เขียงกระโทก
กรรมการกองทุนฯ


นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล
กรรมการกองทุนฯ


นายสมใจ ม่วมกระโทก
กรรมการกองทุนฯ


นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ


นางภณิดา บุดดาวงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ


นางเสาวลักษณ์ เปรี้ยวกระโทก
กรรมการฯ/ผู้ช่วยเลขานุการกองทุน