องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


หัวหน้าส่วนราชการ


นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 0818793238


นางภณิดา บุดดาวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0935381108


นางวรรณี กิติพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด 0817899867


นางเสาวลักษณ์ เปรี้ยวกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง 0895823856


สิบเอกพิชิต โปรยกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง 0862600588


นายสุริวงค์ ชัยนฤเวทย์
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0842371910


นายสุทธิพงษ์ ศรีวิพัฒน์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 0872466181