องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


สำนักปลัด


นางวรรณี กิติพงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวสุนันท์ ครึบกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวผกามาศ แคร่กระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเกียรติกำธร สิทธิสุธี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายณภัทร เตชะตนัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวบรรจง กลักกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธรรมนูญ กกกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายสุนทร พลอยกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายศราวุธ ไขกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวเบญจวรรณ พลศิลปกรณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายจรัญ กกกระโทก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสุทิน กกกระโทก
นักการ


นางหลงมา กกกระโทก
แม่บ้าน