องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


กองคลัง


นางเสาวลักษณ์ เปรี้ยวกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาทิณีย์ สิงหวรวงศ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสายใจ บุญประสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาววิภาภรณ์ หงอนกระโทก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวกัญญารัตน์ ชำนาญศิลป์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางวิภาดา ขจรชัยกานต์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวจรัรัตน์ ขุมกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ