องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

สภาพทางเศรษฐกิจ

 

อาชีพ
ประชากรในตำบลพลับพลาร้อยละ 85   ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม   ได้แก่   ทำไร่ ทำนา เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มจึงมีการทำนาเป็นอาชีพหลักปีละ 1-2 ครั้ง โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ ได้แก่ น้ำฝนและลำน้ำที่ไหล่ผ่าน ในพื้นที่ดอนนั้นจะทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย และยังมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน   ได้แก่   กลุ่มทำปูนแดง   กลุ่มจักสาน เป็นต้น   ส่วนประชากรร้อยละ 15 ประกอบอาชีพ   ค้าขาย รับราชการ   และเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ปั๊มหลอด 1   แห่ง
- โรงสี   แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง
- ร้านค้า  71  แห่ง


 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย 7 สาย ได้แก่ ลำสำลาย ลำคลองเหมือง ลำคลองยาง  ลำคลองกลาง ลำเหมืองนาย ลำคลองตานาย
- บึง, หนองและอื่นๆ 11 แห่ง ได้แก่ บึงทุ่งตาทอง บึงทุ่งน้อย บึงทมก  บึงกุดสวาย หนองปือ หนองกระทุ่ม หนองหญ้าขาว หนองโทน หนองหิน หนองโพธิ์ หนองงูเหลือม


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย   13  แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง
- บ่อน้ำบาดาล 267 แห่ง
- บ่อโยก 25 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น  29    แห่ง
- ทำนบ  5    แห่ง