องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

สภาพทางสังคม

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน ๘  โรงเรียน

โรงเรียนรัฐบาล

๑.   โรงเรียนชุมชนพลับพลา 

๒.     โรงเรียนบ้านปรางค์  

๓.   โรงเรียนวัดกุดสวาย 

๔.   โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 

๕.     โรงเรียนบ้านคลองกลาง 

๖.     โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน  

                    โรงเรียนเอกชน

๑.     โรงเรียนสายมิตรโชคชัย ๓  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

๑       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  หมู่ที่  ๔

๒       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  หมู่ที่  ๑๓

๔.๒ สาธารณสุข

ตำบลพลับพลา  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   ๒  แห่ง  ได้แก่

๑.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พลับพลา ตั้งอยู่ที่บ้านไทย หมู่ที่  ๒ โดยมีบุคลากรดังนี้

๑.๑  นายชูศักดิ์               ปัดฐา                ผู้อำนวยการ รพ.สต.

๑.๒  นางยุพา                  ปัดฐา                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑.๓  นางจุไลรัตน์             เชาว์วันกลาง       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑.๔  นายไพรศาล             มิ่งขวัญ               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑.๕  นางสาววาสนา         พรางกระโทก      พนักงานธุรการ

๑.๖  นางสาวเกล็ดนที       แผ่นกระโทก       พนักช่วยการพยาบาล

๑.๗  นางบรรจง               แผลกระโทก       พนักงานบริการ

๑.๘  นายสุทธิศักดิ์           เผื่อนกระโทก      พนักงานบริการ

๒.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง  ตั้งอยู่ที่บ้านคลองกลาง  หมู่ที่  ๑๕  โดยมี

บุคลากรดังนี้

๒.๑  นางปราณี               ประสงค์ดี           ผู้อำนวยการรพ.สต.

๒.๒  นางสุชาดา              สุทธิวงค์            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒.๒  นางวิภาวี                ทั้งเหล็ก            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

๒.๓  นางสาวกัญญาณี       จิตติมณี             เจ้าพนักงานสาธารณสุข

๒.๔  นางอำนวย              อินอ่อนกุล          พนักงานธุรการ

๒.๕  นางสาวณัฐนรินทร์      ทิพย์สันเทียะ       พนักงานช่วยการพยาบาล

๒.๖  นางสาวเครือ            เกาะทะเล           พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๒.๗  นายพงษ์พันธ์           แผลกระโทก       พนักงานเกษตรพื้นฐาน

๔.๓ อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนบ้าง  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีการที่พักสายตรวจในพื้นที่ จำนวน ๒  แห่ง ที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ของประชาชน  คือ

                    -  สายตรวจบ้านไทย  หมู่ที่  ๒

-  สายตรวจบ้านคลองกลาง  หมู่ที่  ๑๕             

                    -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน  ๑๐๙  คน

๔.๔ ยาเสพติด

ผู้ติดยาเสพติดในเขตตำบลพลับพลา จำนวน  ๓  คน  แยกเป็น

                    -  ผู้ได้รับการบำบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนพลับพลา)            จำนวน  ๑  คน

                    -  ผู้ได้รับการบำบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองกลาง)          จำนวน  ๒  คน

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์

ผู้สูงอายุ  ในเขตตำบลพลับพลา  ชาย  จำนวน  712 คน  หญิง  จำนวน  1,019  คน รวมทั้งหมด   1,731  คน      

ผู้พิการ   ในตำบลพลับพลา  ชาย  จำนวน  161  คน  หญิง  จำนวน  160  คน  รวมทั้งหมด  จำนวน  321  คน 

ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพ  ชาย  จำนวน  1 คน  หญิง  จำนวน  4  คน  รวมทั้งหมด  ๕  คน 

(ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒  กองสวัสดิการสังคม)

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน ๘  โรงเรียน

โรงเรียนรัฐบาล

๑.   โรงเรียนชุมชนพลับพลา 

๒.     โรงเรียนบ้านปรางค์  

๓.   โรงเรียนวัดกุดสวาย 

๔.   โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 

๕.     โรงเรียนบ้านคลองกลาง 

๖.     โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน  

                    โรงเรียนเอกชน

๑.     โรงเรียนสายมิตรโชคชัย ๓  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

๑       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง  หมู่ที่  ๔

๒       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน  หมู่ที่  ๑๓

๔.๒ สาธารณสุข

ตำบลพลับพลา  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   ๒  แห่ง  ได้แก่

๑.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พลับพลา ตั้งอยู่ที่บ้านไทย หมู่ที่  ๒ โดยมีบุคลากรดังนี้

๑.๑  นายชูศักดิ์               ปัดฐา                ผู้อำนวยการ รพ.สต.

๑.๒  นางยุพา                  ปัดฐา                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑.๓  นางจุไลรัตน์             เชาว์วันกลาง       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑.๔  นายไพรศาล             มิ่งขวัญ               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑.๕  นางสาววาสนา         พรางกระโทก      พนักงานธุรการ

๑.๖  นางสาวเกล็ดนที       แผ่นกระโทก       พนักช่วยการพยาบาล

๑.๗  นางบรรจง               แผลกระโทก       พนักงานบริการ

๑.๘  นายสุทธิศักดิ์           เผื่อนกระโทก      พนักงานบริการ

๒.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองกลาง  ตั้งอยู่ที่บ้านคลองกลาง  หมู่ที่  ๑๕  โดยมี

บุคลากรดังนี้

๒.๑  นางปราณี               ประสงค์ดี           ผู้อำนวยการรพ.สต.

๒.๒  นางฉวีวรรณ             มาตย์วิเศษ          นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (มาช่วยราชการ)

๒.๓  นางสาวกัญญาณี       จิตติมณี             เจ้าพนักงานสาธารณสุข

๒.๔  นางอำนวย              อินอ่อนกุล          พนักงานธุรกา

๒.๕  นางสาวมัญชุสา        ศิริรักษ์               พนักงานช่วยการพยาบาล 

๒.๖  นางสาวเครือ            เกาะทะเล           พนักงานบริการ

๒.๗  นายพงษ์พันธ์           แผลกระโทก       พนักงานเกษตรพื้นฐาน

๔.๓ อาชญากรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนบ้าง  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา มีการที่พักสายตรวจในพื้นที่ จำนวน ๒  แห่ง ที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ของประชาชน  คือ

                    -  สายตรวจบ้านไทย  หมู่ที่  ๒

-  สายตรวจบ้านคลองกลาง  หมู่ที่  ๑๕             

                    -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน  ๑๐๙  คน

๔.๔ ยาเสพติด

ผู้ติดยาเสพติดในเขตตำบลพลับพลา จำนวน  ๓  คน  แยกเป็น

                    -  ผู้ได้รับการบำบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนพลับพลา)            จำนวน  ๑  คน

                    -  ผู้ได้รับการบำบัด (ศูนย์สุขภาพชุมชนคลองกลาง)          จำนวน  ๒  คน

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์

ผู้สูงอายุ  ในเขตตำบลพลับพลา  ชาย  จำนวน  712 คน  หญิง  จำนวน  1,019  คน รวมทั้งหมด   1,731  คน      

ผู้พิการ   ในตำบลพลับพลา  ชาย  จำนวน  161  คน  หญิง  จำนวน  160  คน  รวมทั้งหมด  จำนวน  321  คน 

ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเบี้ยยังชีพ  ชาย  จำนวน  1 คน  หญิง  จำนวน  4  คน  รวมทั้งหมด  ๕  คน 

(ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒  กองสวัสดิการสังคม)