องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

-------------------------------

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ข้อมูลทั่วไป

ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลพลับพลา เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัยไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3.6 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 35.6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกไทย  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

 

เขตปกครอง  รวม 18 หมู่บ้าน คือ

 

หมู่ที่ 1 บ้านพลับพลา ผู้ปกครอง นายสำรวย วัชรคำประเสริฐ ผู้ใหญบ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านไทย ผู้ปกครอง นายคะนอง ผันกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านพลับพลา ผู้ปกครอง นายมานะ ใคร่กระโทก กำนัน
หมู่ที่ 4 บ้านโค้งยาง ผู้ปกครอง นายประเสริฐ ปรายกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองยายเหล่ ผู้ปกครอง นายดี เขียงกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านกอก ผู้ปกครอง นายสมคิด กอกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านประดากุด ผู้ปกครอง นางบุญเลี้ยง นามจังหรีด ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านเกาะ ผู้ปกครอง นายสมพงษ์ นรินทร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านปรางค์ ผู้ปกครอง นายสมปอง กอกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านบุ ผู้ปกครอง นายสังเวียน หง่อยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์ ผู้ปกครอง นายสายยัณ ครากกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านกุดสวาย ผู้ปกครอง นายลาภ เจียกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านท่าตะเคียน ผู้ปกครอง นายวินัย พิชยรัตนชัย ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านคลองยาง ผู้ปกครอง นายสุนทร กำกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านคลองกลาง ผู้ปกครอง นายสุพิชัย มวยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านโนนแดง ผู้ปกครอง นายเสริม จอมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 17 บ้านบุ ผู้ปกครอง นางเพร็ชรา สุขฤทัยกมล ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 18 บ้านบุยอ ผู้ปกครอง นายสมใจ ม่วมกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน

 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบล  ตำบลพลับพลาเป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ดอน พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรตำบลพลับพลา มีพื้นที่ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,375 ไร่ โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ดังนี้

 หมู่ที่ 1 บ้านพลับพลา

หมู่ที่ 2 บ้านไทย

หมู่ที่ 3 บ้านพลับพลา

หมู่ที่ 4 บ้านโค้งยาง

หมู่ที่ 5 บ้านหนองยายเหล่

หมู่ที่ 6 บ้านกอก

หมู่ที่ 7 บ้านประดากุด

หมู่ที่ 8 บ้านเกาะ

หมู่ที่ 9 บ้านปรางค์

หมู่ที่ 10 บ้านบุ

หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์

หมู่ที่ 12 บ้านกุดสวาย

หมู่ที่ 13 บ้านท่าตะเคียน

หมู่ที่ 14 บ้านคลองยาง

หมู่ที่ 15 บ้านคลองกลาง

หมู่ที่ 16 บ้านโนนแดง

หมู่ที่ 17 บ้านบุ

หมู่ที่ 18 บ้านบุยอ