องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  การศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑)  จุดแข็ง  (S : Strensth)

- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

-  ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการพัฒนา

-  มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  ๖  แห่ง,  เอกชน  ๑  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของ

เด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ

-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ๒  แห่ง  สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได้

อย่างเพียงพอ

-  มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่รองรับบริการสาธารณะ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

-  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่

-  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน

-  มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น รองรับแรงงานและลดการว่างานในเขตพื้นที่

๒)  จุดอ่อน  (W : Weakness)

-  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำ

ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความชัดเจน

-  องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณในการพัฒนาจำกัด ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการตามแผนที่วางไว้

                        -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การกำหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร

-  เกษตรกรทำการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดการพึ่งพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อย

                        -  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นำลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง

                        -  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง

                        -  ปัญหาด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น  เช่น  ปัญหายาเสพติด  การลักขโมย

                        -  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ

๓)  โอกาส  (O : Opportunity)

                        -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

                        -  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อม  จำนวน  ๒  สาย

                        -  มีพื้นที่ทำการเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรปลอดภัยจากสารพิษได้

๔)  ข้อจำกัด  (T : Threat)

                        -  พื้นที่ตำบลพลับพลามีพื้นที่ขนาดใหญ่ งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

-  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  การศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑)  จุดแข็ง  (S : Strensth)

- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

-  ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการพัฒนา

-  มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ  ๖  แห่ง,  เอกชน  ๑  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของ

เด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ

-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ๒  แห่ง  สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได้

อย่างเพียงพอ

-  มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่รองรับบริการสาธารณะ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

-  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่

-  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน

-  มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น รองรับแรงงานและลดการว่างานในเขตพื้นที่

๒)  จุดอ่อน  (W : Weakness)

-  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำ

ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความชัดเจน

-  องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณในการพัฒนาจำกัด ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการตามแผนที่วางไว้

                        -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การกำหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร

-  เกษตรกรทำการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดการพึ่งพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่น้อย

                        -  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นำลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง

                        -  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง

                        -  ปัญหาด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น  เช่น  ปัญหายาเสพติด  การลักขโมย

                        -  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ

๓)  โอกาส  (O : Opportunity)

                        -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

                        -  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อม  จำนวน  ๒  สาย

                        -  มีพื้นที่ทำการเกษตรที่สามารถพัฒนาเป็นเกษตรปลอดภัยจากสารพิษได้

๔)  ข้อจำกัด  (T : Threat)

                        -  พื้นที่ตำบลพลับพลามีพื้นที่ขนาดใหญ่ งบประมาณในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

-  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน