องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นโยบายการบริหารงาน

นโยบาย ของ นายสมบูรณ์  แขดอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

 

.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

๑.๑   ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  จะให้การสนับสนุนงบประมาณและประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ  เพื่อมาทำการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้านและพื้นที่ทำการเกษตร  ที่ไร่  ที่นาของพี่น้องชาวตำบลพลับพลา  เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทำไร่ทำนา  และขนผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

 

         ๑.๒  ไฟฟ้าสาธารณะสว่างประชาชนมีความสุข   จะให้การสนับสนุนงบประมาณหรือประสานงานกับหน่วยงานราชการหางบประมาณมาทำการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน  เพื่อให้ตามท้องถนนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะสว่างนำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลพลับพลา

          ๑.๓  มีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง  จะให้การสนับสนุนงบประมาณหรือประสานงานกับหน่วยงานราชการหางบประมาณมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

 

๒.  นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

 

          ๒.๑  การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  เด็ก  และคนพิการ  จะให้การดูแลผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  เด็ก  และคนพิการ  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกวันที่  ๓  ของแต่ละเดือน  และจะให้บริการส่งมอบเงินด้วยความสะดวกรวดเร็ว

 

         ๒.๒  การช่วยเหลืออปพร.และตำรวจบ้าน  จะจัดตั้งเงินกองทุนไว้ดูแลช่วยเหลือ  อปพร.  และตำรวจบ้านของตำบลพลับพลา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลพลับพลา

 

         ๑.๓  มีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง  จะให้การสนับสนุนงบประมาณหรือประสานงานกับหน่วยงานราชการหางบประมาณมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

นโยบาย ของ นายสมบูรณ์  แขดอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

 

.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

๑.๑   ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  จะให้การสนับสนุนงบประมาณและประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ  เพื่อมาทำการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้านและพื้นที่ทำการเกษตร  ที่ไร่  ที่นาของพี่น้องชาวตำบลพลับพลา  เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปทำไร่ทำนา  และขนผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด

 

         ๑.๒  ไฟฟ้าสาธารณะสว่างประชาชนมีความสุข   จะให้การสนับสนุนงบประมาณหรือประสานงานกับหน่วยงานราชการหางบประมาณมาทำการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน  เพื่อให้ตามท้องถนนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะสว่างนำไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลพลับพลา

          ๑.๓  มีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง  จะให้การสนับสนุนงบประมาณหรือประสานงานกับหน่วยงานราชการหางบประมาณมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

 

๒.  นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

 

          ๒.๑  การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  เด็ก  และคนพิการ  จะให้การดูแลผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  เด็ก  และคนพิการ  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกวันที่  ๓  ของแต่ละเดือน  และจะให้บริการส่งมอบเงินด้วยความสะดวกรวดเร็ว

 

         ๒.๒  การช่วยเหลืออปพร.และตำรวจบ้าน  จะจัดตั้งเงินกองทุนไว้ดูแลช่วยเหลือ  อปพร.  และตำรวจบ้านของตำบลพลับพลา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลพลับพลา

 

         ๑.๓  มีน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง  จะให้การสนับสนุนงบประมาณหรือประสานงานกับหน่วยงานราชการหางบประมาณมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

๒.  นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

 

          ๒.๑  การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  เด็ก  และคนพิการ  จะให้การดูแลผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  เด็ก  และคนพิการ  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกวันที่  ๓  ของแต่ละเดือน  และจะให้บริการส่งมอบเงินด้วยความสะดวกรวดเร็ว

 

         ๒.๒  การช่วยเหลืออปพร.และตำรวจบ้าน  จะจัดตั้งเงินกองทุนไว้ดูแลช่วยเหลือ  อปพร.  และตำรวจบ้านของตำบลพลับพลา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลพลับพลา

 

๓.  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต

 

          ๓.๑  ก่อสร้างลานสุขภาพประจำหมู่บ้าน  จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างลานสุขภาพและอุปกรณ์การออกกำลังกายไว้ประจำหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวตำบลพลับพลา  มีสุขภาพที่ดี  ได้มีสถานที่ออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย

 

          ๓.๒  ผู้นำรอบรู้ประชาชนมีความสุข  จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเข้มแข็ง  ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มผู้นำหมู่บ้านในตำบลพลับพลา  เช่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  กรรมการหมู่บ้าน  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอสม.  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้มาพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง     

         ๓.๓  ด้านสาธารณสุข  จะให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านสาธารณสุขต่าง  ๆ  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

๔.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

 

         ๔.๑  การช่วยเหลือเกษตรกร  จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยเคมี  มาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวตำบลพลับพลา  เพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร

 

               ๔.๒  การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  จะให้การสนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม  ลดรายจ่าย 

๒.  นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

 

          ๒.๑  การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  เด็ก  และคนพิการ  จะให้การดูแลผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  เด็ก  และคนพิการ  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นประจำทุกวันที่  ๓  ของแต่ละเดือน  และจะให้บริการส่งมอบเงินด้วยความสะดวกรวดเร็ว

 

         ๒.๒  การช่วยเหลืออปพร.และตำรวจบ้าน  จะจัดตั้งเงินกองทุนไว้ดูแลช่วยเหลือ  อปพร.  และตำรวจบ้านของตำบลพลับพลา  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวตำบลพลับพลา

 

๓.  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต

 

          ๓.๑  ก่อสร้างลานสุขภาพประจำหมู่บ้าน  จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างลานสุขภาพและอุปกรณ์การออกกำลังกายไว้ประจำหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวตำบลพลับพลา  มีสุขภาพที่ดี  ได้มีสถานที่ออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย

 

          ๓.๒  ผู้นำรอบรู้ประชาชนมีความสุข  จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเข้มแข็ง  ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มผู้นำหมู่บ้านในตำบลพลับพลา  เช่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน  กรรมการหมู่บ้าน  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอสม.  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้มาพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง     

         ๓.๓  ด้านสาธารณสุข  จะให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านสาธารณสุขต่าง  ๆ  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

๔.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ

 

         ๔.๑  การช่วยเหลือเกษตรกร  จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยเคมี  มาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวตำบลพลับพลา  เพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร

 

               ๔.๒  การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  จะให้การสนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม  ลดรายจ่าย 

๕.  นโยบายด้านวัฒนธรรมประเพณี

          ๕.๑  การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  จะให้การสนับสนุบงบประมาณโครงการด้านวัฒนธรรมประเพณีต่าง  ๆ  เช่น  การจัดงานแข่งเรือประเพณี    งานประเพณีสงกรานต์  เป็นต้น  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

 

          การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม   และสถานการณ์ปัจจุบัน  เพื่อให้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่กำหนด และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  นโยบายในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  จะดำเนินไปได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ข้าราชการ ลูกจ้าง  ในองค์กร  และผู้นำชุมชน  โดยถือเอาความถูกต้อง  ซื่อสัตย์  สุจริต  และความสามัคคีเป็นที่ตั้ง

 

                                                         สมบูรณ์  แขดอน

                                                     (นายสมบูรณ์  แขดอน)

                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

                                                     ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

 

                                            “หน้าไม่งอ  รอไม่นาน  บริการดี  วจีไพเราะ”